Foto: Dani Gurgel
Foto: Dani Gurgel
Foto: Dani Gurgel
Foto: Dani Gurgel
Foto: Dani Gurgel
Foto: Dani Gurgel
Show da Rosa Passos
Show da Rosa Passos
Show de lançamento
Show de lançamento
Duo no show da Rosa Passos
Duo no show da Rosa Passos
Vanessa, Rosa Passos e Fi
Vanessa, Rosa Passos e Fi
Duo
Duo
Duo
Duo
Vanessa no Tom Jazz
Vanessa no Tom Jazz
Fi no Tom Jazz
Fi no Tom Jazz
Vanessa no Tom Jazz
Vanessa no Tom Jazz
Fi no Tom Jazz
Fi no Tom Jazz